Ortaokul Matematik Okuryazarlık Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baypınar, K. ve Tarım, K . (2019). The development of Mathematical Literacy Self-Efficacy Scale for Middle School: A reliability and validity study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 48 (1) , 878-909. DOI: 10.14812/cufej.415291

Sorumlu Yazar: 
Kemal Baypınar
Geçerlik: 

Baypınar ve Tarım tarafından gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda faktör yüklerinin yeterince yüksek, açıklanan varyans oranının %48,34 olduğu, doğrulayıcı faktör analizi neticesinde ise iyi bir uyum gösterdiği bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Baypınar ve Tarım tarafından gerçekleştirilen güvenirlik analizi neticesinde ölçeğin cronbach alfa iç tutarlık katsayısının .925 olduğu, madde-toplam puan korelasyonlarının ise .35 ile .68 arasında değiştiği, bununla birlikte alt ve üst grup arasındaki ayırt edicilik gücünün yüksek ise olduğu görülmüştür.

Baypınar ve Tarım tarafından geliştirilen bu ölçek, kişinin matematik okuryazarlığı hakkındaki öz yeterlik algılarını değerlendirmede kullanılan bir ölçme aracıdır. 6’sı olumsuz olmak üzere, 30 maddelik 5’li likert tipi bir envanter olarak geliştirilen ölçek, Matematiksel Beceri, Kişisel Deneyim, Bilimsel Modelleme ve Sosyal Bağlam olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte yer alan maddelerin seçenekleri “Tamamen Katılıyorum” seçeneğinden başlayarak “Hiç katılmıyorum” seçeneğine doğru sıralanmıştır. Örnek maddeler aşağıdaki şekildedir;
-Verilen bir ifadeyi matematiksel dili kullanarak açıklayabilirim.
-Günlük yaşantımdaki bir olayı veya durumu test ederken örüntü, tablo ya da grafik gibi matematiksel model kurabilirim.
-Problem çözerken yanlış yapıyorum duygusu taşırım.
-Günlük yaşantımda matematiğe ihtiyaç duymayacağıma inanırım.
-Karşılaştığım grafikleri okumakta zorlanmam.
-Bilgiye dayalı kararlar verirken verilen bilgileri analiz edebilirim.

Derecelendirme: 
Olumlu Maddelerde 5= Tamamen Katılıyorum ─ 1=Hiç Katılıyorum şeklinde değerlendirme yapılırken olumsuz maddelerde 5=Hiç Katılmıyorum ─ 1=Tamamen katılıyorum şeklide değerlendirilmiştir.
İletişim: