Biyoloji Bilimine ve Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Atik, A.D., Kayabaşı, Y., Yağcı, E. ve Ünlü-Erkoç, F. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin Biyoloji Bilimine ve Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 1-18.

Sorumlu Yazar: 
Ali Derya Atik
Geçerlik: 

İlgi boyutu ile zevk boyutu arasında (r=0.726, p<0.001) ve ilgi ile kaygı boyutu
arasında (r=0,394, p <0.001) anlamlı bir ilişki bulunurken, zevk boyutu ile kaygı boyutu arasında da (r=546,
p <0.01) anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.93 olarak tespit
edilirken; ilgi boyutu için 0.89, zevk boyutu için 0.90 ve
kaygı boyutu için 0.77 olarak hesaplanmıştır.

3 Alt boyut ve 23 Madde
Biyoloji dersine yönelik ilgi (9 m): Biyoloji bilim insanı olmak isterim.
Biyoloji dersine yönelik zevk (8 m): Biyoloji dersinde kendimi iyi hissediyorum.
Biyoloji dersine yönelik kaygı (6 m): Biyoloji kolay bir derstir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum– 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: