İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bardakçı, S. (2013). İlköğretim öğrencilerine yönelik sınıf içi etkinlik ölçeği geliştirilmesi, güvenirlik ve geçerlilik çalışması: Sivas ili uygulaması (Yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Sait Bardakçı
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğine ilişkin yapılan faktör analizi sonucunda toplam varyansın %60,6 ‘sını temsil eden 9 faktör elde edilmiş ve faktörlerin madde-toplam korelasyonlarının 0.45-0.79 arasında değer aldığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

31 maddelik ölçeğe ilişkin yapılan güvenirlik analizi sonucunda ise Cronbach Alpha katsayısı 0.91 olarak
hesaplanmıştır.

31 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
“4=Her Zaman”, “3=Çoğu Zaman”, “2=Bazen” ve “1=Hiçbir Zaman”
İletişim: