Örgütsel Adanmışlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tan, Ç. (2016). İlköğretim okul yöneticilerinin takım liderlik davranışlarının öğretmenlerin iş doyumu, örgütsel adanmışlık ve örgütsel vatandaşlık düzeylerine etkisi. EKEV Akademi Dergisi, 20 (68), 65-80.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: