Arabuluculuk Yetkinliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mert, İ. S., ve Abubakar, A. M. (2020). Arabulucuk Yetkinliği Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 49-57.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Sani MERT
Geçerlik: 

KMO değeri 0.699 bulunmuş ve Bartlett testi sonucu da (897.792; S.D = 45; p <.000) anlamlı çıkmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.714 olarak bulunmuştur.

10 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
İletişim (5m): Uyumlu bir kişiyimdir.
Önsezi (5m): İnsan psikolojisi hakkında bilgiliyimdir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum – 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: