Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği Öğretmen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslan, M. (2011). İlköğretimde karakter eğitimi ve öğrencilere kazandırılması gereken değerler (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Mecit Aslan
Geçerlik: 

Ölçeğin beş boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .496 ile .830 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .957 ile .959 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .959 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayıları, .49 ile .76 arasında değişmektedir.

5 alt boyut 33 madde
Planlama ve Uygulama (10 m): öğrencilerin sahip olmaları gereken temel ahlaki değerlerin gerekçeleri belirtilmiştir.
Etkileşim (7 m): okul çalışanları kendi aralarında duyarlı ve saygılı ilişkiler geliştirmişlerdir.
Psikososyal Ortam (5 m): öğretmenler; kültür, ırk, cinsiyet veya sosyoekonomik farklılıklara bakmaksızın bütün öğrencilere değer vermektedir.
Paydaşların Katılımı (6 m): okul müdürü ve diğer yöneticiler öğrencilerin karakter eğitiminde aktif rol almaktadırlar.
Değerlendirme (5 m): ailelerin karakter eğitimi çalışmalarına katılmaları sağlanmaktadır.

Derecelendirme: 
10’lu likert tip (0 = hiçbir zaman – 10 = her zaman )
İletişim: