Okul Yönetiminde Kayırmacılığa İlişkin Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erdem, M., Meriç, E. (2012). Okul yönetiminde kayırmacılığa ilişkin ölçek geliştirme çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 141-154.

Sorumlu Yazar: 
Erdal MERİÇ
Geçerlik: 

Yapılan analizlere göre ölçeğin birinci faktörü toplam varyansın, % 20,963’ünü, ikinci faktörü % 20,579’unu, üçüncü faktörü % 19,723’ünü ve dördüncü faktörü de % 11,798’ini açıklamaktadır. Tüm faktörler toplamda kayırmacılığı % 73 oranında açıklamaktadır. Bu, sosyal bilimler için yüksek bir orandır. Ölçek maddelerinin en az 0,416 ve en fazla 0,852 yük
değerine sahip olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçekte, güvenilirlik testi olan Cronbach’s Alfa analizi değerinin 0,962 olduğu görülmüştür. Cronbach’s Alfa sayısı 0.70’in üzerinde bir değer olduğu için ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğu söylenebilir. Ölçekteki maddelerin, madde toplam korelasyonları, 0,487 ile 0,764 arasında değişmektedir.

4 alt boyut ve 25 madde
Değerlendirme(9m):Görevini aksatan öğretmenlerin cezalandırılmalarında
Koordinasyon(5m):Öğretmenlere izin vermede
Örgütleme(7m): Öğretmenler arasında işbölümü yapılmasında
Planlama(4m):Öğretmenlerin haftalık ders programlarının hazırlanmasında

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: