Okul Öncesi Görsel Motor Bütünlemeyi Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sultanoğlu, S. ve Aral, N. (2016). Okul Öncesi Görsel Motor Bütünlemeyi Değerlendirme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2167-2180.

Sorumlu Yazar: 
Saliha Çetin Sultanoğlu
Geçerlik: 

Uzman görüşleri toplandıktan sonra görüşlerin değerlendirilmesinde, her bir maddeye ait ‘kapsam geçerliği oranı (KGO)’ hesaplanmıştır. Ardından, hesaplanan KGO’ların ortalaması alınarak ‘kapsam geçerliği indeksi (KGİ)’ belirlenmiştir. KGO değerlerinin hesaplanması sonucunda, tüm maddelerin 1,00 KGO oranına sahip olduğu ve tüm maddelerin tüm uzmanlar tarafından kabul edildiği belirlenmiştir. Özgün hali 33 madde olan ölçme aracının toplam 33 maddeden oluşacağı öngörülmüş ve 33 madde ile taslak hale getirilmiştir. Bu değerlerin ortalaması alınarak hesaplanan KGİ değeri de 1,00 olarak belirlenmiştir. Yapılan analizlerin ardından ölçme aracındaki tüm maddeler uzmanların uygun görmesi nedeniyle kabul edilmiştir.
Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda χ2=53.07, DF=19, P-Value<0.05, CFI=0.99, NFI=0.99, FI=0.95, IFI=0.99, RMSEA=0.080 ve 90%C.I RMSEA=0.055-0.11 olarak tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Test tekrar test güvenirliği yüksek olduğu saptanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda boyutlar arasındaki korelasyon katsayılarının 0,965 ile 1,000 arasında değiştiği gözlenmiştir. Bu korelasyon katsayılarının tümünün 0,01 düzeyinde anlamlı, pozitif ve mükemmel bir ilişkiyi gösterdiği ortaya konmuştur.
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,85 olarak hesaplanmıştır.

33 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: