Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Metin, Ş. ve Aral, N.(2013). Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3: Geçerlik güvenirlik çalışması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 57-72.

Geçerlik: 

Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3’ün geçerliği için, uzman görüşleri alınarak içerik/kapsam geçerliğine, 72 çocuğa Frostig Görsel Algı Testi uygulanarak ölçütbağımlı geçerliğe ve özellikleri bilinen grupların karşılaştırtılması yapılarak yapı geçerliğine bakılmıştır.

Güvenirlik: 

Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3’ün genel olarak güvenirliğini belirleyebilmek için, testteki değerlendirme ölçütlerinin madde toplam puan korelasyonu, Cronbach Alfa ve Spearman Brown test yarılama ile test-tekrar test güvenirlik analizleri yapılmıştır

Derecelendirme: 
İletişim: