Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alisinanoğlu, F., Bay, D. N. ve Şimşek, Ö. (2014). Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1-13

Sorumlu Yazar: 
Özlem Şimşek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 alt boyut ve 21 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç bir zaman 5= herzaman)
İletişim: