Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Yeterlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım-Ekinci, H. ve Köksal, E.A. (2011). İlköğretim Fen ve Matematik Öğretmenleri İçin Ölçme ve Değerlendirme Yeterlikleri Ölçeği’ nin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 167-184.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Yıldırım-Ekinci
Geçerlik: 

967 olarak bulunan KMO değeri ölçekle ilgili verilerin dağılımlarının faktör analizi için “çok uygun” (10) olduğunu, istatistiksel olarak anlamlı çıkan (X2 (990)=
13848,087, p = .000) Bartlett Testi sonucu ise “verilerin normal dağılım gösterdiğini
ve faktör analizi için kabul edilebilir” (11) olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa yeterlik katsayısı .98 olarak kaydedilmiştir. Bu değer ölçeğin yeterliliğinin yüksek olduğunu göstermektedir.

4 Alt boyut ve 45 Madde
Yeni ölçme-değerlendirme yöntemleri ile ilgili yeterlikler (13 m): Performans Değerlendirme
Öğrencilerin kavramsal becerilerini tespite yönelik ölçme-değerlendirme yöntemleri ile ilgili yeterlikler (14 m): Zihin Haritası
Öğrencilerin kendilerine yönelik ölçme-değerlendirme yöntemleri ile ilgili yeterlikler (8 m): Öz Değerlendirme
Geleneksel ölçme-değerlendirme yöntemleri ile ilgili yeterlikler (10 m): Seviye Belirleme Testi

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= yetersiz – 5= oldukça yeterli)
İletişim: