Öğretmenlerin Okuryazarlık Öğretimi Özyeterlilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karatay, H., Destebaşı, F., Tezel, K. V., & Pektaş, S. (2018). Öğretmenlerin Okuryazarlık Öğretimi Özyeterlilik Algısı Ölçeği Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim, 47(220), 105-132.

Sorumlu Yazar: 
Halit Karatay
Geçerlik: 

Ölçeğin uyum indeksi değerlei; SBχ2/ (df)= 363.51/(197)=1.85, RMSEA= 0.050, SRMR= 0.048, TLI/NNFI= 0.98, CFI= 0.99, NFI= 0.97, AGFI= 0.89, GFI= 0.93 şeklindedir. 22 maddenin faktör yük değerlerinin ise 0,63 ile 0,83 aralığında değiştiği görülmektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha güvenirlik değerinin 0,92 olduğu görülmüştür.

22 madde ve tek boyut

Derecelendirme: 
9’lu Likert (1= yetersiz – 9= çok yeterli)
İletişim: