Öğretmen ve Yönetici Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akkan, H. (2000). Öğretmen ve yönetici görüşlerine göre ilköğretim birinci kademe okullarının eğitimde fırsat ve imkan eşitliği açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
Hayriye Akkan
Geçerlik: 

Anketin kapsam ve görünüş geçerliliği için uzmanlar maddelerin uygun olduğunu kabul etmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı, Mihver Dersler programı için, .88, İfade Beceri Dersleri programı içn, .89 ve Etkinlikler için .82 olarak ayrı ayrı hesaplanmıştır.

52 maddeden oluşmaktadır.
Program çağın gereklerine uygun hazırlanmıştır.
Genel hedefleri açıkça belirtilmiştir.

Derecelendirme: 
3’lü likert (3= evet, 2= kısmen, 1= hayır)