Öğretmen – Öğrenci İlişki Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirtaş-Zorbaz, S., Özer, A., Gençtanırım Kurt, D. ve Ergene, T. (2016). Öğretmen–Öğrenci İlişki Ölçeği’nin (ÖÖİÖ) uyarlanması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7 (2), 407-418.

Sorumlu Yazar: 
Selen Demirtaş Zorbaz
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği incelendiğinde 28 maddenin toplam varyansın % 48,8’ini açıkladığı bulunmuştur. Ayrıca boyutlar arası ilişkiler incelenmiş ve buna göre, çatışma ile yakınlık alt boyutları arasında -.45 (p< .001), çatışma ile bağımlılık alt boyutları arasında. 28 (p<.001) ve yalınlık ile bağımlılık arasında. 13 (p<.01) düzeyinde korelâsyonların anlamlı olduğu görülmüştür. Tüm bu bulgular ÖÖİÖ’nün geçerliğine yönelik bir kanıt olarak yorumlanmıştır. (Pianta, 2001).

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinin hesaplanması için test tekrar test güvenirliğine ve iç tutarlılık katsayısı hesaplama yöntemlerine başvurulmuştur. Dört hafta arayla yapılan iki uygulamada puan ortalamaları arasındaki Pearson korelasyon katsayısı yakınlık alt boyutu için .88; çatışma alt boyutu için .92 ve bağımlılık alt boyutu için .76 ve tüm ölçek için .89 olarak bulunmuştur. Son hali verilen ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı çatışma alt boyutu için .92; yakınlık alt boyutu için .86; alt bağlılık boyutu için .64 ve tüm ölçek için .89 olarak hesaplanmıştır (Pianta, 2001).

2 alt boyut ve 23 madde.

Derecelendirme: 
3’lü likert
İletişim: