Öğretmen Adaylarının Çevre Sorumluluğuna Bağlı Tüketim Bilinci Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özay-Köse, E. ve Gül, Ş. (2014). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorumluluğuna Bağlı Tüketim Bilinci Ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13 (26), 257-277.

Sorumlu Yazar: 
Esra Özay Köse
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Madde analizi, açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılarak son şekli verilen ölçeğin 24 maddeden oluşan üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ise 0.89 olarak hesaplanmıştır. Çevreye karşı sorumluluk bilinci faktörünün iç tutarlılık katsayısı 0.812, Tüketim ve satın alma faktörünün iç tutarlılık katsayısı 0.746, Tasarruf faktörünün iç tutarlılık katsayısı 0.793 olarak hesaplanmıştır.

Ölçekte 24 madde ve üç alt faktörden oluşmaktadır.
Çevreye karşı sorumluluk ve bilinç (11m): Yazı yazarken kâğıtların boş kısımlarını ve arka taraflarını da kullanmaktayım.
Tüketim ve satın alma (8m): Çevreye olumsuz etki edecek ürünleri en düşük fiyatlı olsalar dahi satın almaktan sakınırım.
Tasarruf (5m): Elektrik, su ve yakıt tüketimimi en aza indirmeye çalışırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: