Öğretmen Adayları İçin Sınıf-İçi Değerlendirme Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çeliker, G. (2016). Öğretmen Adayları İçin Sınıf-İçi Değerlendirme Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 7 (14), 3-18.

Sorumlu Yazar: 
Gülçin Çeliker
Geçerlik: 

Madde korelasyonları her bir madde için 0.01
anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.00;
p<0.01).

Güvenirlik: 

Ölçeğin genel Cronbach Alpha değeri ise 0.94 olarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li likert tip (1=Çok yetersizim-5=Çok yeterliyim)