Çevre Bilinci Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ak, S. (2008). İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik bilinçlerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: