Öğretme Tutkusuna Sahip Öğretmen Özelliklerine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaman, T. (2009). Öğretmenlerin öğretme tutkusunun sürekliliğini etkileyen faktörlerin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Teli Karaman
Geçerlik: 

İlk etapta yapılan analizler sonucunda KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri ,947 olarak bulunmuştur. Araştırma kapsamında kullanılan varimax roteded yöntemine dayalı faktör analizinde, özdeğeri
13′ ün üstünde olan iki alt boyut bulunmuştur. Birinci boyutun özdeğeri 18,111 olup, toplam varyansın tek başına % 30,697’sini karşılamıştır. İkinci boyutun özdeğeri 13,706 olup, toplam varyansın tek başına % 23,230’nu karşılamıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin birinci alt boyutunun öğretmenin Cronbach Alfa değeri ,9706’dır. İkinci alt boyutunun Cronbach Alfa değeri ,9551’dır.

Ölçek 57 madde ve iki alt boyuta sahiptir.
Öğretmenin Kendi Kişiliği ile İlgili Özellikler (30 madde) .
İnsanlar ona güven duyar (3. madde)
Öğretmenin Mesleki Yaşantısı ile İlgili Özellikler (27 madde) .
Mesleki donanıma sahiptir (23. madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)