Öğrencilerin Power Point Etkililiğe Dair Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kilis, S. ve Uzun, A. (2019). Validity and reliability of Student Perceptions of PowerPoint Efficacy Scale. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3), 2501-2516. DOİ:https://doi.org/10.33206/mjss.506400

Sorumlu Yazar: 
Selcan Kilis
Geçerlik: 

Ölçek için yapılan faktör analizi sonucunda 19 madde içeren 3 faktörlü yapı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayıları ilk faktör için 0,87, ikinci faktör için 0,89 ve üçüncü faktör için 0,88; ölçeğin tamamı için ise 0,94 olarak bulunmuştur.

Ölçek 19 madde üç faktörlü yapıdadır.
Powerpoint ile Ders Materyallerinin Sunumu (1m): Not almayı kolaylaştırır.
Powerpoint ile Ders Materyallerini Anlama (13m): Öğrenme şeklime daha uygundur.
Powerpoint ile Sınıf İçi Etkileşim (19m): Öğretim elemanı ve öğrenciler arasında daha iyi ilişki kurulmasını sağlar.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=tamamen yanlış, 2=yanlış, 3=kısmen doğru, 4=doğru ve 5=tamamen doğru)
İletişim: