Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeği (ÖBEÖFÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Memduhoğlu, H. B. ve Tanhan, F. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 106-124.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Basri Memduhoğlu
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi tekniği olan temel bileşenler analizi kullanılmış, her bir maddenin ayırt ediciliği için madde toplam korelâsyonlarına bakılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alfa değeri hesaplanmıştır.

22 madde ve 4 alt boyut

Öğretim Elemanlarının Mesleki Yeterlilikleri ve Uygulamaları (8 m): Öğretim üyeleri sınavlarda işlenen konulara uygun sorular sormaktadırlar.
Yönetsel Hizmetler ve Uygulamalar (7 m): Fakülte yönetimi gerekli ders araş gereç ve dokümanları sağlamaya çalışır.
İletişim (5 m): Öğretim üyeleri öğrencilerle sağlıklı bir iletişim kurmaktadır.
Fiziksel Ortam ve Donanım (2 m): Sınıf ortamı derslerin yapılması için uygundur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: