Öğrenciler için Öğretmene Güven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özer, N., & Tül, C. (2014). Öğrenciler İçin Öğretmene Güven Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 10(1), 105-119.

Sorumlu Yazar: 
Niyazi Özer
Geçerlik: 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett küresellik testi sonucunda, hem ortaokul (KMO= .921, Bartlett Test of Sphericity = 1593.662, p=.000) hem de lise (KMO= .920, Bartlett Test of Sphericity = 1316.977, p=.000) örneklemine ait verilerin faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları, ortaokul örneklemi için için “.88”, lise örneklemi için ise “.90” olarak hesaplanmıştır.

12 maddeden oluşmaktadır. Tek boyutludur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: