Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğretenlerin Teknolojiye Yönelik Tutumlarını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İpek, S. ve Kan, A. (2019). Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin teknolojiye yönelik tutumlarının belirlenmesine ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması. International Journal of Language Academy, 7(4), 107-123.

Sorumlu Yazar: 
Serkan İPEK
Geçerlik: 

İlk uygulamadan elde edilen veriler ile Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmış, ölçeğin yapı geçerliği test edilmiştir. AFA sonucunda 30 maddeden oluşan, kaçınma, isteklilik ve benimseme olarak adlandırılan 3 faktörlü bir yapı belirlenmiştir. Bu 3 faktörün (1. faktör %30,960, 2. faktör %26,233, 3. faktör %7,134) açıklanan varyansın %64,327’lik kısmını karşıladığı görülmüştür. Sonraki aşamada maddelerin yapı geçerliğini doğrulamak için ölçek formu 191 kişilik farklı bir guruba gönderilmiş, elde edilen verilerden hareketle doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Yapılan AFA ve DFA ile 30 maddelik nihai ölçek formunun yapı geçerliği doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmaları ise ölçeğin tamamı ve alt faktörleri için hesaplanan iç tutarlık katsayıları ile belirlenmiştir. 30 maddelik ölçeğin tamamı için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,91 iken; birinci faktöre (kaçınma) ait α değeri 0,95, ikinci faktöre (isteklilik) ait α değeri 0,91 ve üçüncü faktöre ait α değeri 0,89 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin geçerliği ile iç tutarlılığının yüksek düzeyde olduğu görülmüş ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin teknolojiye yönelik tutumlarını geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçtüğü ortaya çıkmıştır.

Üç faktörü bulunan ölçek toplam 30 maddeden oluşmaktadır.

Kaçınma 12 Madde
M.11. Teknolojiden faydalanmaktan kaçınırım.

İsteklilik 10 Madde
M.14. Yeni teknolojik bir ürünle karşılaştığımda onu kullanmaya çalışırım.

Benimseme 8 Madde
M2. Teknoloji kullanmanın işimi kolaylaştırdığına inanırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi Ölçek (Kesinlikle Katılıyorum diyorsanız 5, Katılıyorum 4, Kararsızım 3, Katılmıyorum 2, Kesinlikle katılmıyorum 1 puan )
İletişim: