Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, M., ve Sarı, T. (2018). Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), 2502-2517. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.41844-452171

Sorumlu Yazar: 
Musa Yıldırım
Geçerlik: 

Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliliği incelendiğinde, Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Form işe Şefkat Korkusu Ölçeğinin Kendine Şefkat Vermekten Korkma alt boyutu arasında negatif ve orta düzey, Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği ile arasında pozitif ve orta düzey bir ilişki olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

ÖŞÖ-K’nın test-tekrar test güvenilirliğinin hesaplanması için bir örneklem grubundan 17 gün ara ile iki kez veri toplanmış ve bu iki ölçüm arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonucundan iki ölçüm arasından yüksek düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r= ,840, p<0,01).

tek boyutlu, toplam 11 madde

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: