Negatif Tamsayılara Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Memiş, Y. (2012). İilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik Negatif Tamsayılara İlişkin Tutum Ölçeği geliştirilmesi ve lojistik regresyonla analizi (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Yasin MEMİŞ
Geçerlik: 

Faktör analizinde evrendeki dağılımın çok değişkenli normal dağılıma uygunluğunu Bartlett testiyle aracılığı ile karar verilmektedir. Bartlett testiile korelasyon matrisinin birim bir matris olup olmadığını test edilmektedir. %5’ten küçük anlamlılık düzeyi için faktör analizi uygunluğuna karar verilmektedir. Ölçeğin Bartlett testi anlamlılık değeri 0,00 olarak bulunmuştur. Buna göre verilerin faktör analizine uygun olduğu söylenebilir Faktör analizinde maddelerin tek bir faktör altında toplanması için açıklanan varyansın sosyal bilimler için %30 ve üzeri olması yeterlidir(Büyüköztürk, 2002). Uygulama sonucunda, ölçeğin 28 maddesinin tek bir faktör altında toplam varyansın yaklaşık % 45 ini açıkladığı görülmüştür

Güvenirlik: 

3. ve 30. Maddeler çıkarıldıktan sonra Cronbach’s Alpha Güvenirlik katsayısı 0,954 olarak bulunmuştur. Bu değer, geliştirilen ölçeğin iç tutarlılığının yüksek derecede olduğunu ve ölçekte bulunan maddelerin aynı özelliğin öğelerini
ölçen maddeler olduğunu göstermektedir .

30 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)