Deprem Sonrası Travma Düzeyini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tanhan, F. ve Kayri, M. (2013). Deprem Sonrası Travma Düzeyini Belirleme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13/(2), 1013-1025.

Sorumlu Yazar: 
Fuat Tanhan
Geçerlik: 

Örneklem uygunluğunun belirleyicisi olan KMO değeri uygun bir seviye ile 0.917 ve benzer biçimde Barlett Küresellik (Sphericity) testine ilişkin değer de manidar bulunmuştur (c²=7816,483; sd=190; p<0,01). KMO değerinin 0.60’dan yüksek olması ve Bartlett Küresellik testinin anlamlı çıkması verilerin analize uygun olduğunu göstermektedir .

Güvenirlik: 

Ölçekle ilgili olarak yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ise, ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı birinci alt boyut için 0.64; ikinci alt boyutta 0,75; üçüncü alt boyut için 0,61; dördüncü alt boyut için 0,68 ve beşinci alt boyut için ise 0.70 olarak hesaplanmıştır. DSTDBÖ’nin tüm maddeleri için hesaplanan iç güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa) ise 0,87 olarak bulunmuştur.

5 alt boyut ve 22 madde
Davranış problemleri (4 m): İştah kaybı yaşıyorum.
Heyecansal sınırlık (5 m): Geleceğe ilişkin güven duygumu yitirdim.
Duyuşsal (4 m): Yardıma muhtaç olmam onurumu kırıyor.
Bilişsel Yapı (4 m): Her an deprem olacakmış düşüncesiyle tedirginim.
Uyku problemleri (3 m): Daha az uyuyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: