Motivasyon Düzenleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H. ve Erdemir, N. (2019). Üniversite öğrencilerinin motivasyon düzenleme düzeylerinin belirlenmesi: Bir ölçek uyarlama çalışması. H. Ekşi, M. Yüksel ve A. N. Canel (Eds), IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı (s. 233-241) içinde. İstanbul, Türkiye. Doi: 10.13140/RG.2.2.30409.90722

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği çalışması için Türkiye’nin farklı illerinde 312 katılımcıdan elde edilen veriler kullanarak maddelerin faktörleşebilirlik özelliği başka bir deyişle faktör yapısı incelenmiştir. Öncelikle bütün maddeler arasında korelasyon matrisi incelenerek, önemli oranda manidar korelasyonların olup olmadığına bakılmış ve AFA’nın yapılabilmesine uygunluk gösterir nitelikte manidar ilişkilerin olduğu görülmüştür. Daha sonra örneklem uygunluğu (Sampling adequacy) ve Barlett Sphericity testlerinin sonuçlarına bakılmıştır. Bu çalışmada KMO örneklem uygunluk katsayısı
.92, Barlett testi değeri ise χ2 = 2885.51 (p< .001, sd =66) olarak hesaplanmıştır. Temel bileşenler analizinin amacı bileşenlerin birbirine dik olduğu bir grup veri için maksimum varyansı çıkarmaktır. Yapılan analiz sonucunda toplam varyansın %72.02’sini açıklayan, 12 maddeden oluşan ve özdeğeri 1.00’in üzerinde olan 2 bileşenli (Motivasyonun regülasyonu =%54.25, irade gücü=%17.77) bir yapıya ulaşılmıştır. Maddelerin faktör yük değerleri motivasyon regülasyonu alt bileşeni için .71 ile .81, irade gücü alt bileşen için .55 ile .67 arasında sıralanmaktadır.
Doğrulayıcı Faktör Analizi
Ölçek maddelerinin Türk örnekleminde doğrulanıp doğrulanmadığını saptamak için 2 boyutlu yapı için verilere uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucu ortaya çıkan path modeli Şekil 2’de verilmiş olup modelin uyum indeksi değerleri: χ2= 26.55, sd= 14, RMSEA= .047, NFI= .96, NNFI= .96, IFI= .98, RFI= .98, CFI= .96, GFI= .96, AGFI= .96, SRMR= .041 olarak bulunmuştur.
Uyum geçerliği
Ölçüt geçerliği çalışmasında MDÖ-K ile Motivasyonel Kararlılık Ölçeği arasında pozitif ilişki (r=.71) olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için α=.92, motivasyon regülasyonu alt boyutu için .93 ve irade gücü alt boyutu için α=.93 çıkmıştır.
Madde analizi
Tek boyutlu model için düzeltilmiş madde-toplam ilgileşim katsayıları .61 ile .74 arasında sıralanmıştır. İki boyutlu model için düzeltilmiş madde-toplam ilgileşim katsayıları motivasyon regülasyonu alt boyutu için .64 ile .83 ve irade gücü alt boyutu için .80 ile .88 arasında sıralanmıştır.

4.Çalışmanın zor olduğu zamanlarda bile kendimi devam ettireceğim bir yol bulabilirim (Motivasyonun regülasyonu:1-8. maddeler)
11. Bir okuma parçası gerçekten sıkıcı olduğu zaman bile okumaya devam etmek için kendimi zorlarım. (İrade gücü: 9-12.maddeler)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç bana göre değil – 5= Tam bana göre)
İletişim: