Mobilite Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kart, A. ve Türkçapar, M. H. (2015). Mobilite Envanteri Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 4(2), 78-84.

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Kart
Geçerlik: 

Çalışma grubunun yanıtladığı MEY faktör analizine yeterliliğinin tespiti için bakılan KMO örneklem yeterliliği 0,787, yani iyi düzey olarak tespit edildi. Bartlett’in küresellik testi sonucu ise p <0,001 olarak bulundu. Korelasyon matrisi ile birlikte değerlendirildiğinde bu test sonuçları örneklemimizin faktör analizi için gerekli ön koşulları sağladığını gösterdi.

Güvenirlik: 

Çalışmada MEBV doldurmuş olan toplam 92 kişiden elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Buna göre, yapılan analizlerde envanterin iç tutarlılık oranı Cronbach alfa ile ölçülmüş ve 0,906 olarak tespit edilmiştir. Test-yarılama metodu ile yapılan analizlerde ise envanter yarılarına ait güvenilirlik katsayıları 0,865 ve 0,850 olarak tespit edilmiştir. Yine bu analiz ile elde edilen Spearman-Brown katsayısı ise 0, 766 olarak belirlenmiştir.

2 alt boyut ve 26 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= asla kaçınmam – 5= her zaman kaçınırım)
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/