Alt Ekstremite Protez Kullanıcıları Mobilite Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yosmaoğlu, S. (2019). Alt ekstremite protez kullanıcıları mobilite anketinin geçerlik güvenirliği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Sevgin Yosmaoğlu
Geçerlik: 

PLUS-M ölçeği Türkçe versiyonunun yapı geçerliğinin analizi, amputelerde fonksiyonel seviyenin belirlenmesinde geçerli, güvenilir bir ölçek olan ve neredeyse altın standart olarak kullanılan, Ampute Mobilite Ölçeği (AMP) ile korelasyonu hesaplanarak belirlenmiştir. Ampute katılımcılar öncelikle PLUS-M Türkçe versiyonunu doldurmuş, sonrasında fonksiyonel seviyeleri AMP ile belirlenerek sonuç ölçümleri kaydedilmiştir. İki ölçeğin toplan puanları arasındaki korelasyon Spearman korelasyon katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır. Korelasyon hesaplamasının öncesinde verilerin normal dağılımı Kolmogorof-Smirnof testi ile incelenmiş ayrıca plot grafikleri üzerinden frekans dağılımları incelenerek verilerin normal dağılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle yapı geçerliliğinin analizinde Spearman korelasyon katsayısı hesaplama yöntemi kullanılmıştır

Güvenirlik: 

Ölçme araçlarının iç tutarlılığını belirlemek için en yaygın olarak kullanılan analiz, Cronbach alfa değerinin hesaplanmasıdır. Bir ölçeğin yüksek iç tutarlılığa sahip olması için bu değerin 0.70 den büyük olması gerektiği bildirilmektedir (89). Çalışmamızın iç tutarlılık analizinde, PLUS-M ölçeğinin geniş formunun Türkçe versiyonu için Cronbach alfa=0.93, kısa formu için ise 0,91 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, ölçeğin maddelerinin birbiriyle uyumunun yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca her bir maddenin ölçekten çıkarılması halinde Cronbach alfa değerinin ne kadar değişeceği de analiz edilmiş ve maddelerin birbirleri içindeki tutarlılığının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

ölçek 44 maddeden oluşmakta
Tırabzandan tutunmadan iki-üç basamak çıkabiliyor musunuz?
Kaygan bir zeminde yürüyebiliyor musunuz?
Birisinin yardımıyla ağır mobilyaların yerini değiştirebiliyor musunuz?
Yürürken başkalarına ayak uydurabiliyor musunuz?
Bir ayağınızı diğer ayağınızın tam önüne koyarak, çizgi üzerinde yürür gibi yürüyebiliyor musunuz?

Derecelendirme: 
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”
İletişim: