Mesleki Yorgunluk Tükenmişlik Toparlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Havlioglu, S., Ortabağ, T., & Winwood, P.C. (2019). Turkish validity and reliability of the occupational fatigue exhaustion/ recovery scale. Medicine Science, 8(4), 916-22. doi: 10.5455/medscience.2019.08.9112

Sorumlu Yazar: 
Suzan HAVLİOĞLU
Geçerlik: 

Bu çalışmanın KMO değeri 0.90 olarak ve Barlett’s testi sonucu 2183.97 p=0.001 olarak bulunmuştur ve bu veri setinin faktör analizi için yeterli olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucuna göre orjnalinde üç alt boyutu olan ölçeğin Türkçe versiyonunda üç alt boyutlu yapıya uygun olduğu belirlenmiştir.
Maddelerin faktör yükleri 0.600 ile 0.830 arasındadır. Bu çalışmada açıklanan varyans %63.2 olarak saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Bu çalışmada MYTTÖ’nin Cronbach alfa katsayısı kronik yorgunluk alt boyutunda 0.85, akut yorgunluk alt boyutunda 0.67 ve toparlanma alt boyutunda 0.68 olarak bulundu.
Bu araştırmada ölçek 15 gün sonra 75 kişiye tekrar uygulandı. Ölçeğin birinci ve ikinci uygulama puanları arasındaki ilişkiye ait korelasyon değerleri kronik yorgunluk alt boyutunda r=0.78, akut yorgunluk alt boyutunda r=0.66, toparlanma alt boyutunda r=0.65 olup iki ölçüm arasında p<0.001 önem düzeyinde, pozitif yönde, çok güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Çalışmamızda eşdeğer form güvenirliği olarak Yorgunluk Şiddet Ölçeği (FSS) kullanıldı. Mesleki Yorgunluk Tükenmişlik Toparlanma Ölçeği ile Yorgunluk Şiddet Ölçeği arasındaki pearson korelasyon analizi sonuçlarına değerlendirildiğinde ölçümler arasında orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır.

Ölçek 15 maddeden ve üç alt boyuttan oluşmaktadır;
Birinci alt boyut kronik yorgunluk 1-5 arası sorulardan oluşmaktadır. İkinci alt boyut akut yorgunluk 6-10 arası sorulardan oluşmaktadır. Üçüncü alt boyut toparlanma 11-15 arası sorulardan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
0=Kesinlikle katılmıyorum, 1=Katılmıyorum, 2=Biraz Katılmıyorum, 3=Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4=Biraz katılıyorum, 5=Katılıyorum, 6=Tamamen Katılıyorum
İletişim: