Meslek Seçiminde Aile Desteği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şeker, G. ve Kaya, A. (2018). Lise Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Aile Desteği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 8 (49), 157-171

Sorumlu Yazar: 
Gürcan Şeker
Geçerlik: 

Meslek Seçiminde Aile Desteği Ölçeğinden elde edilen ölçümlerin güvenirliği, iç tutarlılık güvenirlik (Cronbach Alfa) ve test-tekrar-test güvenirlik yöntemleri ile hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin kabul ve cesaretlendirme boyutu için iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .92, bilgilendirme boyutu için iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .86 bulunmuştur. Toplam ölçek puanına ilişkin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. 15 gün arayla yapılan uygulama sonucunda elde edilen test- tekrar-test güvenirlik analizi sonuçlarına bakıldığında; elde edilen katsayılar kabul ve cesaretlendirme boyutu için .74, bilgilendirme boyutu için .67 ve toplam ölçek puanı için .73 bulunmuştur. Elde edilen bulgular ölçeğin güvenilir olduğunun göstergesidir.

Derecelendirme: 
1= Hiç katılmıyorum 5= Tamamen katılıyorum
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/