Matematik Umutsuzluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetin, B., Bars, M. ve Bars, E. (2015). Matematik Umutsuzluk Ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 163-172.

Sorumlu Yazar: 
Bayram Çetin
Geçerlik: 

Matematik Umutsuzluk Ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları iki farklı çalışma grubu kullanılarak yapılmıştır. Bu gruplardan ilki Diyarbakır ili Merkez ilçelerine bağlı Diyarbakır Anadolu Lisesi, Sezai Karakoç Anadolu Lisesi ve İBB Kiptaş Lisesi’nde 20122013 Eğitim ve Öğretim yılı I. yarıyılında 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören toplam 342 öğrenciden oluşmaktadır. Bu gruba 35 maddeden oluşan MUÖ uygulanarak elde edilen veriler ışığında ölçeğin faktör analizi yapılmış ve yapı geçerliği bu veriler kullanılarak belirlenmiştir. İkinci grup ise Diyarbakır ili Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Özel Pegem Dershanesinde 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı I. yarıyılında 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarda öğrenime devam eden 108 öğrenciden oluşmaktadır. Bu gruba MUÖ iki hafta arayla uygulanmış ve elde edilen veriler kullanılarak ölçeğin test-tekrar test güvenirliği hesaplanmıştır. Ayrıca aynı gruba, Bindak tarafından geliştirilen ve yüksek derecede güvenilir ve geçerli olduğu tespit edilen 10 maddelik Matematik Kaygı Ölçeği de uygulanmış ve bu veriler ışığında MUÖ’ nün uyum geçerliği hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ile madde analizleri SPSS 20.0 paket programından yararlanılarak hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Uyum geçerliği kapsamında, ölçeğin Bindak tarafından geliştirilen Matematik Kaygı Ölçeği ile arasındaki korelasyon hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için ise, Cronbach Alpha iç tutarlılık ve test-tekrar test yöntemleri kullanılmıştır.

2 alt boyut ve 33 madde
Geleceğe Yönelik Karamsarlık ve Mutsuzluk (19 m): İçerisinde matematik olan herhangi bir testle karşılaşmak beni mutsuz ediyor.
Geleceğe Yönelik Olumlu Beklentiler (14 m): Matematik konusunda beni güzel günlerin beklediğine inanmıyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: