Epistemolojik İnanç Ölçeği – Tıp Eğitimi Alanı Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arslan, Ş. F. ve Sarıkaya, Ö. (2019). Epistemolojik İnanç Ölçeğinin tıp eğitimi alanı için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Tıp Eğitimi Dünyası, 18(54), 10-20.

Sorumlu Yazar: 
Şeyda Ferah ARSLAN
Geçerlik: 

Analizler sonucunda ölçekten 14 madde çıkartılmıştır. Ölçeğin madde toplam puan korelasyon değerlerinin 0.314-0.586 aralığında, faktör yüklerinin 0.470-0.743 aralığında olduğu saptanmıştır. Ölçek dört faktör grubuna ayrılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha değeri 0.84 olarak belirlenmiştir. Dört alt boyutun her biri için ayrı iç tutarlık analizleri yapıldığında, “Bilginin kaynağı” alt boyutunda 0.79, “Öğrenme yeteneği” alt boyutunda 0.85, “Öğrenme çabası” alt boyutunda 0.77 ve “Bilginin tek ve kesinliği” alt boyutunda 0.65 bulunmuştur.

Bilginin kaynağı (6m)
Öğrenme yeteneği (8m)
Öğrenme çabası (8m)
Bilginin tek ve kesinliği (2m)

Derecelendirme: 
5li Likert (1-Kesinlikle katılmıyorum- 5-Tamamen Katılıyorum)
İletişim: