Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aytekin, C., Baltacı, S., Altunkaya, B., Kıymaz, Y. ve Yıldız, A. (2016). Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği’nin geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 397–411.

Sorumlu Yazar: 
Cahit Aytekin
Geçerlik: 

Ölçeğin üç boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değeri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .562 ile .862 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .787 ile .886 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puan katsayısı .843 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayıları .377 ile .630 arasında değişmektedir.

3 alt boyut 15 madde
Kavramsal Anlama ve Öğrencinin Aktif Olduğu Öğretim Beklentisi (5 m):
Olumlu Tutum ve Davranış Kazandırma Beklentisi (5 m):
Öğretmenin Otorite Olduğu ve Kural
Ağırlıklı Bir Öğretim Beklentisi (5 m):

Derecelendirme: 
İletişim: