Matematik Çalışma Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersindeki çalişma yollarini kullanma durumu (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
Serkan ASLAN
Geçerlik: 

Geçerlilik için faktör analizi yapılarak birden fazla boyutta yer alan ‘Müzik dinlerken matematik dersine çalışmayı tercih ederim’ ve ‘Derste hangi konuyu ve ne zaman anlamadığımı tam olarak belirlemeye çalışırım’ maddeleri çıkartılmış, bir kaç maddede de düzeltmeler ve birleştirmeler yapılarak ölçek, 35 maddeye düşürülerek son halini almıştır.

Güvenirlik: 

“Cronbach Alpha” güvenilirlik kat sayısı kullanılmıştır.

1. Zaman Yönetimi Stratejileri (1-5 maddeler)
2. Yürütücü Biliş Stratejileri (6-10 maddeler)
3. Bilişsel Stratejiler (11-27 maddeler)
a) Anlamlandırma Stratejileri (11-16 maddeler)
b) Örgütleme Stratejileri (17-21 maddeler)
c) Tekrar Stratejileri (22-27 maddeler)
4. Test Stratejileri (28-35 maddeler)
a) Testten Önce (28-30 maddeler)
b) Test Esnasında (31-33 maddeler)
c) Testten Sonra (34-35 maddeler)

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=kesinlikle katılıyorum – 5=kesinlikle katılmıyorum)