Marmara Öğrenme Çevikliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yazıcı, Ş. ve Özgenel, M. (2020). Marmara Öğrenme Çevikliği Ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of History School, 44, 365-393.

Sorumlu Yazar: 
Şebnem YAZICI
Geçerlik: 

Alan yazında öğrenme çevikliği ölçekleri incelenmiş ve teoriye bağlı kalınarak madde havuzu oluşturulmuştur. Maddeler bir ölçme değerlendirme ve altı eğitim yönetimi ve denetimi uzmanına gönderilerek görüşleri alınmış ve gerekli düzeltmeler yapılarak taslak forma son hali verilmiştir.

Güvenirlik: 

Öğrenme çevikliği ölçeğinin güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alfa iç tutarlılık, madde toplam korelasyon ve madde kalan korelasyon %27 grup altüst madde ayırt edici bağımsız gruplar t testi, test-tekrar test bağımlı gruplar t testi ve
test-tekrar test korelasyon analizleri yapılmıştır.

İnsan İlişkilerinde Çeviklik: 4 madde
Değişimde Çeviklik: 6 madde
Zihinsel Çeviklik: 8 madde
Sonuç Yaratmada Çeviklik: 6 madde
Öz Farkındalık : 6 madde

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=hiçbir zaman – 5=her zaman)
İletişim: