Manevi Destek Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kavas, E. ve Kavas, N. (2014). Manevi Destek Algısı (MDA) Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği. Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 905-915.

Sorumlu Yazar: 
Erkan Kavas
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin % 58.4 varyans oranıyla tek faktör olduğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçek için yapılan güvenirlik analizi sonucunda güvenirlik katsayısı (Cronbach alpha) 0,940 olarak bulunmuş ve iç tutarlılığı etkileyen bir madde çıkartılmıştır.

Ölçek 15 madde ve tek faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (0= hiç katılmıyorum- 4= tamamen katılıyorum)
İletişim: