Manevi Bakım Yeterliliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dağhan, Ş., Kalkım, A.,& Sağkal Midilli, T. (2018). Psychometric evaluation of the Turkish form of the Spiritual Care Competence Scale. Journal of Religion and Health. https://doi.org/10.1007/s10943-018-0594-2.

Sorumlu Yazar: 
Aslı Kalkım
Geçerlik: 

erik geçerliliği CVI kullanılarak değerlendirildi. Yapı geçerliliği açımlayıcı faktör analizi (EFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile incelenmiştir. Faktör yükleme değeri için alt kesme noktası .30 olarak ayarlandı.Faktörlerin yapısını belirlemek için açıklanan varyans kullanıldı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ölçek iki hafta arayla 30 öğrenciye iki kez uygulandı. Test-tekrar test stabilitesi bağımlı t testi kullanılarak değerlendirildi. Değişkenlerin normalliğini değerlendirmek için çarpıklık ve basıklık kullanıldı.

27 madde

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: