Madde Kullanma Eğilimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ceyhun, B., Oğuztürk, Ö. ve Ceyhun, A. G. (2001). Madde kullanma eğilimi ölçeğinin geçerlik ve güvenilirliği. Klinik Psikiyatri, 4, 87-93.

Geçerlik: 

MAC ve SAP değerleri arasındaki korelasyon her bir
grupta ayrı, ayrı incelendiğinde, Madde bağımlılığı
grubu dışındaki gruplarda bu ilişkinin önemli olduğu
(Alkol bağımlılığı grubunda r= 0.524; P= 0.000 normal grupta
r= 0.417; P= 0.000, psikiyatri grubunda
r= 0.479 P= 0.000) bulunmuştur. Madde bağımlılığı
grubunda ilişki önemsiz ve ters yöndedir (r= -0.173;
P= 0.23).

Güvenirlik: 

Ölçek 60 denekle 5 hafta arayla 2
kez uygulanmıştır ve test tekrar test- güvenilirliği
Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon tekniği ile
analiz edilmiştir. Buna göre ölçeğin toplam puan korelasyonu .63 olarak bulunmuştur

Derecelendirme: