Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Feyzioğlu, B., Demirdağ, B., Akyıldız, M. ve Altun, E. (2012). Kimya öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Algıları Ölçeği geliştirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(4), 44-63.

Sorumlu Yazar: 
Eralp Altun
Geçerlik: 

Faktör analizi yapılmadan önce, verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-MeyerOlkin (KMO) ve Barlett Sphericity testi ile incelenmiştir. Araştırmada, ölçeğin KMO değeri 0,91 olarak bulunmuştur. Bu durumda, 0,91’lik değer, oldukça yüksektir ve katılımcı grubun faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir Verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği ise Barlett Sphericity testi ile test edilmektedir (Tavşancıl, 2002). Yapılan sphericity testi sonucunda kay-kare değeri 4197,81 (p< 0.01) bulunmuştur. Sonucun anlamlı çıkması, verilerin normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Böylece KMO ve Barlett testi sonuçları, bu veriler üzerinden faktör analizi yapılabileceğini, yani verilerin faktör analizi için uygun olduğunu ortaya çıkarmıştır. Faktör analizinde maddelerin ölçekte kalması için faktör yükleri için alt sınır 0.40 olarak kabul edilmiştir.Açımlayıcı Faktör Analizine (AFA) 21 madde ile başlanmıştır. İlk analiz sonuçları screeplot ve faktör özdeğerleri açısından incelendiğinde, ölçek maddelerinin öz değeri 1’den büyük 3 temel faktörde toplandığı görülmüştür

.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt faktörlerinin
güvenirlik katsayıları 0.92 ile 0.70 arasında, ölçeğin maddelerinin faktör yükleri 0.83 ile 0.45, ayırt
edicilik katsayıları 0.42 ile 0.79 arasında değişmektedir. Ölçeğin üç faktörlü yapısının doğrulayıcı
faktör analizi sonucu RMSEA değeri 0.06 olarak bulunmuştur.

3 alt boyut 20 madde
Laboratuvarın Amaçları (11 m): Laboratuvar deneyleri öğrenme kalıcılığını artırır.
Laboratuvarın Etkililiği (6 m): Laboratuvar çalışmaları zaman kaybıdır.
Planlama (3 m): Laboratuvar çalışmaları öğretmenin iş yükünü arttırır.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: