Laboratuvar Güvenliğine İlişkin Başarı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akkuzu, N. ve Uyulgan, M. A. (2019). Laboratuvar güvenliğine ilişkin bir başarı testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı içinde (s. 885-890). İzmir, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Melis Arzu Uyulgan
Geçerlik: 

Testin kapsam geçerliliği için laboratuvar derslerini yürüten iki Kimya alan uzmanının görüşlerine başvurulmuştur. Madde analizi sonuçları testte kalan maddelerin ayırıcılık indeksine göre değerlendirildiğinde, 13 maddenin çok iyi (0,4 – daha büyük), 11 maddenin iyi (0,3 – 0,39 arası) olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Araştırmada güvenirlik için KR-20 formülü kullanılmış ve KR-20 güvenirlik katsayısı 0,869 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan güvenirlik katsayısının 0,70 ve daha yüksek olması test puanlarının güvenirliği için genel olarak yeterli görülmektedir

Test 24 maddeden oluşmaktadır.
Aşağıda verilen kimyasal madde çiftlerinden hangileri birlikte depolanamaz?
Asidik maddeler- Bazik maddeler
Toksik maddeler- yanıcı katılar
Tahriş edici maddeler-alevlenir sıvılar
Çevreye zarar veren maddeler- toksik maddeler
Toksik maddeler-oksitleyici maddeler

Derecelendirme: 
Çoktan seçmeli (1=doğru- 0=yanlış)
İletişim: