Küresel Isınma Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bozdoğan, A. E. (2009). Bir Küresel Isınma Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 35-50.

Sorumlu Yazar: 
Aykut Emre BOZDOĞAN
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği incelenmiştir. Faktör Analizinin yapılabilmesi için ön koşul olan Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ve Barlett testi yapılmıştır. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO), örneklemin ve ölçek maddeleri arasındaki korelasyonun uygunluğu ile ilgili bir büyüklüktür. KaiserMayer-Olkin (KMO) değerlerinin 0.60’ın üzerinde olması kabul edilebilir bir değerleri içermektedir. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) değerlerinin yüksek çıkması, Barlett değerlerinin de yüksek çıkmasına neden olacaktır. Her ikisinin yüksek değere sahip olması faktör analizinin uygulanabilirliğini ve maddeler arasındaki korelasyon değerlerinin büyük olduğunu gösterecektir.

Güvenirlik: 

Ölçeğinin güvenirliği ile ilgili olarak Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı (α = 0,94) olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=tamamen katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: