Kültürlerarası Adaptasyon Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaeminoğulları, A., Doğan, E. ve Bozkurt, S. (2009). Kültürlerarası Adaptasyon Envanteri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), .331-349.

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Karaeminoğulları
Geçerlik: 

Envanterin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla yapılan faktör analizinde Varimax Rotasyonu kullanılmıştır. Faktör sayısına her hangi bir sınır getirilmemiş ve özdeğeri (eigen value) 2.00’den büyük olan faktörler ölçeğe alınmıştır. Faktör analizinde, genel olarak öz değeri 1 ya da 1’den daha büyük olan faktörler önemli olarak dikkate alınır. Ancak araştırmacı, analiz sonuçlarına göre bu eşik değeri artırabilir.51 Faktör yük değerinin, 0.45 ya da daha yüksek olması seçim için iyi bir ölçüdür. 52 Bu araştırmada faktör yükleri için alt kesim noktası 0.45 olarak kabul edilmiştir.

Güvenirlik: 

Verilerin güvenilirliği için yapılan analizin sonucu Cronbach α:0,8482 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, envanterdeki ifadeler için güvenilirliğin çok yüksek olduğunu göstermektedir.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1= kesinlikle doğru değil – 6= kesinlikle doğru)
İletişim: