Kültürel Değerlere Duyarlı Öğretmen Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karataş, K. (2020). Kültürel Değerlere Duyarlı Öğretmen Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(76), 1761-1775. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.735068

Sorumlu Yazar: 
Kasım Karataş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 3 alt boyuttan oluşmakta toplam 14 maddedir. Alt boyutlara ilişkin örnek maddeler aşağıda gösterilmiştir:

Grup çalışmalarında farklı kültürlerden öğrencileri bir araya getirmeye özen gösteririm. (Pedagojik)
Öğrencilerimin kültürel birikimlerinin, öğrenme performanslarına etkisi olduğunu düşünürüm.(Pedagojik)
Öğrencilerimin kültürel değerlerinin farkındayım. (Farkındalık)
Öğrencilerimin kültürel özelliklerini bilmek isterim. (Farkındalık)
Öğrencilerime sahip olduğu kültürel özelliklerden dolayı ayrımcılık yapılması beni rahatsız eder. (Duyarlık)
Öğrencilerimin kültürel farklılıklarını dikkate alarak ders işlemenin akademik başarılarını artıracağını düşünürüm. (Duyarlık)

Derecelendirme: 
5’li likert (1= Kesinlikle katılmıyorum – 5 =Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: