Kuantum Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Konan, N. &. Mermer, S. (2021). Kuantum Liderlik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi (e-upad), 1(1), 74-86. https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.13

Sorumlu Yazar: 
Sümeyye MERMER
Geçerlik: 

Kuantum Liderlik Ölçeği’nin AFA ile ulaşılan tek faktörlü yapısının DFA incelemesi ile doğrulandığı ve ölçeğin tek faktörlü modelinin yapı geçerliliğine sahip olduğu söylenebilir

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik çalışmaları çerçevesinde Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı “.965” olarak hesaplanmıştır.

Öğretmenlerle sürekli etkileşim halindedir
Beklenmedik olaylar karşısında soğukkanlılığını korur
Vereceği kararların sonuçlarını önceden kestirebilir
Sonuçtan çok süreci değerlendirir
Öğretmenlerin farklı görüşte olmalarını yönetsel açıdan zenginlik olarak görür
Değişime direnen öğretmenleri değişimin gerekliliği konusunda bilgilendirir..

24 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert tipinde “1=Hiçbir Zaman”, “2=Nadiren”, “3=Bazen”, “4=Çoğunlukla”, “5=Her Zaman”
İletişim: