Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Astım Yorgunluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yel, F. (2012). Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve astım yorgunluk ölçeğinin kronik obstrüktif akciğer hastalığında geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum

Sorumlu Yazar: 
Fadime Yel
Geçerlik: 

KAYÖ’nün yapı geçerliğini belirlemek için amacıyla açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Örneklem yeterliliği için Kaiser-Meyer Olkin (KMO) analizi ve örneklem sınama büyüklüğü yani örneklemin faktör analizi için Barlett’s Test of Sphericity analizi yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi için temel bileşenler (principal components) yöntemi döndürme yapılmadan uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

KAYÖ’nün zamana göre değişmezliğini belirlemek için test-tekrar test analizleri yapılmıştır. Bu analiz için, ilk uygulama sonrasında anketi KOAH hastaları ile görüşülmüş, ikinci uygulamayı kabul eden ve anket formunda isim veya rumuz belirten 40 KOAH hastasına 15 gün sonra ölçek tekrar uygulanmıştır. Test-tekrar test güvenirliğinde, iki uygulamadan elde edilen puanlar arasında fark olup olmadığını belirlemek için bağımlı gruplarda t testi ve iki ölçüm arasındaki korelasyonu belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı korelasyonu kullanılmıştır.

18 madde ve 2 alt boyut
Yorgunluk(13)
Enerji(5)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)