Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Uyku Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ayhan, E. (2011). Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Uyku Ölçeğinin kronik obstrüktif akciğer hastalığında geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Ayhan
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitliklerin kullanıldığı çalışmalarda
açıklayıcı faktör analizlerinin kullanılmasının nedeni, teorik olarak belirlenen
ölçeklerden yani gözlenen değişkenlerden oluşan faktörlerin birbirlerinden bağımsız bir
biçimde faktörleşip faktörleşemediklerinin anlaşılabilmesidir. Faktör analizlerinin bir
veri setine uygulanabilmesi ile ilgili ilk ölçüt örneklem büyüklüğü ile ilgilidir.
Örneklem büyüklüğü faktör analizi sonuçlarının genellenebilirliği ve kararlılığı
açısından oldukça önemli bir kriter niteliği taşımaktadır ve güvenilir faktör sonuçları
için değişken başına on gözlem (1:10) oranı önerilmektedir. Bu çalışmada: 97 kişi / 7
madde=13.86 olarak bulunmuştur. Bu bulgu örneklem büyüklüğünün sonuçların
genellenebilirliği açısından uygun olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Madde-Toplam puan korelasyonun düşük olduğu bulunmuş ancak bu
maddenin korelasyon değerinin kritik değer olan 30’dan yüksek olduğu dikkate
alındığında sorunlu bir maddenin olmadığı ve ölçeğin Cronbach Alfa katsayısının 0.87
olduğu görülmektedir.

Derecelendirme: