Kronik Konstipasyon Hasta Değerlendirme ve Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bengi, G. (2012). Kronik Konstipasyon Hasta Değerlendirme ve Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türk toplumu için geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi (Uzmanlık tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Göksel Bengi
Geçerlik: 

Faktör analizi ile çalışmanın yapıldığı grupta ölçeğin geçerliliği kontrol edilmiştir. Ölçek verimiz için KMO :0.857 ve Barlet test p=0.000’ dır ve ileri düzeyde anlamlıdır. Faktör analizine göre sorular iki faktör altında toplanmıştır ve bu faktörler toplam varyansın % 65.1’ini açıklamaktadır. Ölçeğin hipotez sınamasında ise PAC QOL ve SF-36 arasındaki korelasyon ters yönde zayıf ilişki (r= -0.381, p<0.001) olarak bulunmuştur. Yine PAC QOL ve PAC-SYM arasındaki korelasyon katsayısı r=0.494 (p<0.001) iken PAC QOL ve Konstipasyon Ciddiyet Skoru arasında da korelasyon katsayısı r=0.411 (p<0.001) bulunmuştur. Yine bu ölçekler arasında da anlamlı ve zayıf-orta derecede ilişki bulunmuştur.

Güvenirlik: 

‘KKYKÖ’nin iç tutarlılığı iyi düzeydedir ( Cronbach Alpha katsayısı 0.89). Ölçeğin test-retest güvenirliği r = 0.659, p<0.001 olarak bulunmuştur. Yine ölçeğin zaman geçerliliği ICC (Intraclass correlation coefficient) denilen yöntemle değerlendirilmiştir ve burada ikinci hafta kontrolünde tüm soruların ICC değeri 0.89 olarak tespit edilmiştir

28 madde ve 4 alt boyut
Fiziksel rahatsızlık(4)
Psikososyal rahatsızlık(8)
Kaygılar-uyarılar(11)
Tatminlik(5)

Derecelendirme: 
5’li Likert 0 ve 4 puan