Kronik Ağrı Kabulü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akmaz, H. E., Uyar, M., Kuzeyli, Y. Y., & Akın, E. K. (2018). Validity and reliability of the Turkish Chronic Pain Acceptance Questionnaire. Balkan Medical Journal, 35(3), 238-244. DOI: 10.4274/balkanmedj.2016.1998

Sorumlu Yazar: 
Esra Akın Korhan
Geçerlik: 

Ölçek 20 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır. Alt faktörlerin açıkladığı varyans %56.33’tür. Ölçek maddeleri için faktör yükleri 0.41 ile 0.79 arasındadır. KMO testi sonucu 0.880 ve Barlett Testi de anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha testi sonucu 0.94, alt ölçeklerin tutarlılık katsayıları 0.89 ve 0.91 olarak hesaplanmıştır. Spearman ve Brown katsayıları 0.899’dur. Test tekrar test sonucu iki hafta arayla uygulanan ölçekler arasındaki korelasyon yüksek bulunmuştur (0.890 ve 0.841).

20 madde,2 alt boyut

Aktiviteye Bağlılık (11 m): Kronik ağrıma rağmen dolu dolu bir hayat yaşıyorum.

Ağrıya Karşı İsteklilik (9 m): Ağrımdan kaçmak için konsantre olmalıyım.

Derecelendirme: 
5’li likert (1-Hiçbir zaman, 5-Her zaman)
İletişim: