Kredi Kartı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Girginer, N., Erken- Çelik, A. ve Uçkun, N. (2011). Kredi Kartı Tutum Ölçeği üzerine bir yapısal eşitlik modeli uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 17-30.

Sorumlu Yazar: 
Nurullah UÇKUN
Geçerlik: 

Kredi Kartı Tutum Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirliğini Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanarak araştırmaktır. Çalışmada, 2008 yılında yapılan anket çalışmasının verileri kullanılmıştır. Araştırma bulguları, DFA ile elde edilen ölçeğin dört boyutlu yapısının geçerlilik derecesinin, önceki çalışmada Açıklayıcı Faktör Analizi ile elde edilen beş boyutlu yapısının geçerlilik derecesinden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Güvenirlik: 

Gizil değişkenler altında tanımlanan gözlenen değişkenlerin ilgili oldukları yapıları betimleyip betimlemediklerini değerlendirmek için gizil faktörlerin güvenilirlik ve açıklanan varyans tahminlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Nunnally (1978) ile Hair ve ekibi (1998), ölçek güvenilirliği için güvenilirlik ölçümüne ilişkin tahminlerin %70’in ve açıklanan varyans ölçümüne ilişkin tahmininin ise 0.50’nin üstünde olması gerektiğini vurgulamaktadırlar (Yılmaz ve Çelik, 2009, s.143). 14 maddelik ve 4 faktörlü KKTÖM’ndeki gizil değişkenlerin (faktörlerin) güvenilirlik dereceleri ve açıklanan varyans yüzdeleri aşağıdaki formüller aracılığıyla hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
İletişim: