Kısa Duygusal Deneyim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çağlar, A. (2021). Adaptation of the brief emotional experience scale to turkish: a study of validity and reliability. Psychology and Education, 58(5), 7170-7180.

Sorumlu Yazar: 
Azmi Çağlar
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizinde uyum indeksi değerleri RMSEA= 0.07, GFI= 0.97, NFI= 0.94, CFI= 0.96 ve IFI=0.96 olarak bulunmuştur. Ölçek maddelerinin faktör yükleri .47 ile .70 arasında hesaplanmıştır. Kısa Duygusal Deneyim Ölçeği ile Psikolojik İyi oluş (r=.41), olumlu yaşantı (r=.66) ve pozitif duygu durum (r=.50) arasında pozitif yönde ilişkiler ve olumsuz yaşantı (r= -.64) ile negatif duygu durum (r= -.65) arasında ise negatif yönde ilişkiler olduğu bulunmuştur. Ayrıca pozitif duygu alt boyutu ile psikolojik iyi oluş (r=.40), olumlu yaşantı (r=.59) ve pozitif duygu durum (r=.45) arasında pozitif yönde korelasyon olduğu negatif duygu durum alt boyutu ile psikolojik iyi oluş (r= -.31), olumlu yaşantı (r= -.55) ve pozitif duygu durum (r= -.39) ile negatif yönde ilişkiler olduğu bulunmuştur. Ayrıca negatif duygu alt boyutu ile olumsuz yaşantı (r= .65) ve negatif duygu durum (r= .69) ile pozitif yönde ilişkiler olduğu saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Kısa Duygusal Deneyim Ölçeğinin tümü için Cronbach alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .76, pozitif duygu alt boyutu için .71, aile negatif duygu alt boyutu için ise .77 olarak saptanmıştır.

2 alt boyut 6 madde
Pozitif duygu durum boyutu (m1): Mutlu
Negatif duygu durum boyutu (m4): Üzgün

Derecelendirme: 
4’lü likert (0=Asla, 3=Çok çok fazla)
İletişim: